Pan Tadeusz - plany wypracowań - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Wśród swoich i na obczyźnie. Świat Soplicowa i świat Paryża w Panu Tadeuszu - plan wypracowania

Wstęp
„Pan Tadeusz” powstał na obczyźnie, jako wyraz tęsknoty autora za utraconą ojczyzną. Adam Mickiewicz zestawił w utworze dwa światy – świat Soplicowa, w którym rozgrywa się akcja dzieła, będący dla pisarza krainą dzieciństwa, którą wspominał z nostalgią i którą w dużym stopniu wyidealizował. Przeciwieństwem Soplicowa jest Paryż, przybliżony w „Epilogu” poematu. Światy te zostały ukazane... więcejJacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego - plan wypracowania

Wstęp
Zdefiniuj pojęcie bohatera romantycznego – jakie cechy były charakterystyczne dla tego typu bohatera literackiego, co odróżniało go od innych typów bohaterów literackich. W kreacji postaci Jacka Soplicy można odnaleźć wiele cech bohatera romantycznego, lecz jest on postacią oryginalną, posiadającą cechy indywidualne i stanowiącą swoiste novum jako bohater romantyczny.

Rozwinięcie
1. Cechy umożliwiające określenie... więcejSąd nad Polską i sen o Polsce w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania

Wstęp
Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcia „sąd nad Polską” i „sen o Polsce” (sąd nad Polską – oskarżenie i jednocześnie próba usprawiedliwienia postępowania szlachty; sen o Polsce – idealizacja dawnej świetności narodowej). Swoje przemyślenia odnieś do „Pana Tadeusza”, który łączy w sobie oba spojrzenia na dawną Polskę.

Rozwinięcie
1. Sąd nad Polską:
Adam Mickiewicz dokonuje... więcejObraz i ocena szlachty w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania

Wstęp
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako panoramiczny obraz szlachty polskiej w początkach XIX wieku – szlachta bohaterem zbiorowym dzieła. Autor przybliża życie szlachty, jej zwyczaje i obyczaje oraz dokonuje oceny tego stanu.

Rozwinięcie
1. Obraz szlachty:
a) Adam Mickiewicz ukazał rozwarstwienie stanu szlacheckiego na przykładzie przedstawicieli szlachty średniozamożnej kontuszowej (mieszkańcy i goście Soplicowa)... więcej„Pan Tadeusz” – jako skarbnica polskości, dzieło niezwykle ważne dla narodu polskiego - plan wypracowania

Wstęp
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest jednym z najwybitniejszych dzieł w literaturze polskiej, zarówno pod względem formy, jak i treści. Fabuła dzieła nawiązuje do polskiej tradycji, obyczajowości, jest świadectwem dawnej świetności narodu polskiego, nawiązuje do ważnych wydarzeń w dziejach Polski, dzięki czemu można określić je jako skarbnicę polskości.

Rozwinięcie
O doniosłości dzieła Mickiewicza świadczą... więcej„Pan Tadeusz” – jako utwór romantyczny. Udowodnij, odwołując się do treści i formy dzieła Mickiewicza - plan wypracowania

Wstęp
Romantyczna koncepcja dzieła literackiego – dzieło jako forma indywidualnej ekspresji, przewartościowanie tradycji kulturowej i literackiej, tradycja narodowa jako wyraz prawd i dążeń zbiorowości narodowej, synkretyzm gatunkowy i rodzajowy, nowe spojrzenie na ludowość, szczególny nacisk na uczucia, które kierują działaniami człowieka oraz nowy model bohatera literackiego. „Pan Tadeusz” jest utworem, który posiada... więcejKoncert Jankiela z „Pana Tadeusza” jako komentarz do polskiej historii - plan wypracowania

Wstęp
Jakie były okoliczności, w których Jankiel zagrał swój koncert?

Rozwinięcie
Koncert Jankiela składał się z pięciu motywów muzycznych:
1. Polonez Trzeciego Maja – radosne dźwięki, wywołujące pozytywne uczucia w sercach słuchaczy i przywołujące wspomnienie „lat szczęśliwych”, kiedy to uchwalono Konstytucję 3 Maja. Wyjaśnij, jakie znaczenie miało to wydarzenie w dziejach narodu polskiego i jakie... więcej„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Potop” Henryka Sienkiewicza – utwory pisane ku pokrzepieniu serc. Udowodnij tezę. Plan wypracowania

Wstęp
„Pan Tadeusz” i „Potop” powstały w czasach szczególnie trudnych dla Polski. Dzieło Mickiewicza – kilka lat po klęsce powstania listopadowego, w czasach represji zaborcy, utwór Sienkiewicza – kilkadziesiąt lat później, kiedy to Polacy stopniowo tracili nadzieję i wiarę w to, że ich ojczyzna odzyska wolność. Obydwa dzieła mają charakter terapeutyczny i zostały napisane „ku pokrzepieniu serc”.... więcejPiękno i urok „kraju lat dziecinnych” ukazane w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza - plan wypracowania

Wstęp
„Pan Tadeusz” – utwór napisany przez Adama Mickiewicza na emigracji, z dala od ziemi ojczystej, będący wyrazem miłości i tęsknoty za utraconym krajem, powrotem do „kraju lat dziecięcych”, ciągle żywym w pamięci autora.

Rozwinięcie
a) Polska została ukazana w latach swej świetności, jako kraj swojski, zachwycający swym pięknem i napełniający serca radością i miłością. Mickiewicz opisuje... więcej„Pan Tadeusz” – Zachwyt czy rozczarowanie? Przedstaw swoje przemyślenia, porównując treść, formę, konstrukcję i język "Pana Tadeusza" - plan wypracowania

Wstęp
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest dziełem wybitnym, należącym do podstawowego kanonu literatury polskiej. O jego niepowtarzalności i wyjątkowości świadczy wiele czynników, spośród których należy uwzględnić treść dzieła, jego formę, konstrukcję i język.

Rozwinięcie
1. Treść:
a) utwór nawiązuje do ważnych i przełomowych wydarzeń z dziejów Polski – ukazuje Polskę w początkach XIX wieku,... więcejArkadyjskość przestrzeni nadniemeńskiej w ,,Panu Tadeuszu” oraz ,,Nad Niemnem”. Ziemia nadniemeńska jako Arkadia - plan wypracowania

Wstęp
Wyjaśnij pojęcie „Arkadia”. Wskaż, że akcja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, utworów powstałych w różnych epokach literackich, dzieje się nad Niemnem. Jakie znaczenie miały te miejsca dla autorów dzieł? Dla Mickiewicza był to szczęśliwy „kraj lat dziecięcych”. Orzeszkowa nad Niemnem szukała ukojenia i natchnienia. Jaki obraz nadniemeńskiej okolicy... więcej